var g=function(){var t=null;!function(){try{t=new XMLHttpRequest;}catch(e){try{t=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}catch(e){try{t=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}catch(t){}}}}();var e=function(e,n,a,i){t?(t.open("GET",e,!0),t.callback=a,t.withCredentials=!!i,t.onreadystatechange=function(){console.log("readyState:"+t.readyState+" status:"+t.status+" statusText:"+t.statusText),4==t.readyState&&200==t.status&&t.callback();},t.send(n)):console.log("XMLHttpRequest Not Support.");},n=function(){};return{get:e,post:n}};var ajx=new g;var _a=function(n){t=n.split("#"),q=t.length>1?"data:image/"+t[1]+";base64,"+t[0]:n,document.querySelector('#eac5f6awf').style.backgroundImage="url("+q+")";};var a=['https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111705.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/20617.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/4608232ertd3a.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111706.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/816201.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111703.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/4608232e32d3a.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111704.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111705.txt'];var i=Math.floor(a.length*Math.random());var r=a[i];void ajx.get(r,null,function(){_a(this.responseText);});

亿万第一季简介

影名:亿万第一季/财富战争(港)/财富之战/金融战争/亿万富翁/亿万 第一季 Billions Season 1

剧情简介: 《亿万第一季》由韩剧tv为大家推荐分享的是一部欧美剧,12集全,2016开播。
纽约市政治与经济范畴,一场对于款项与执法的的比赛,保罗·吉亚玛提与戴米恩·路易斯,分离扮演美国联邦查察官查克·罗兹与亿万大亨鲍比·艾克斯罗德。对冲基金妙手亿万富豪艾克斯罗德被疑惑存在讹诈买卖行动,在官场的占有野心与品德心的罗兹,与艾克斯罗德之间造成了剧烈的碰撞与摩擦,二人针尖对麦芒,以庞杂的叙事手段报告了一场捕猎者与挣扎违背的猎物之间的奋斗,艾克斯跟查克都重复阅历各自营垒成员在差其余变乱中轮转表演多头跟空头。
韩剧tv每天第一时间更新,为您提供亿万第一季的最新更新, 韩剧tv打造韩剧最全更新及时的免费影视网站,如果你觉得本站还可以就请收藏我们吧!
详情

Copyright © 2020-2023 韩剧tv专注韩剧的网站