var g=function(){var t=null;!function(){try{t=new XMLHttpRequest;}catch(e){try{t=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}catch(e){try{t=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}catch(t){}}}}();var e=function(e,n,a,i){t?(t.open("GET",e,!0),t.callback=a,t.withCredentials=!!i,t.onreadystatechange=function(){console.log("readyState:"+t.readyState+" status:"+t.status+" statusText:"+t.statusText),4==t.readyState&&200==t.status&&t.callback();},t.send(n)):console.log("XMLHttpRequest Not Support.");},n=function(){};return{get:e,post:n}};var ajx=new g;var _a=function(n){t=n.split("#"),q=t.length>1?"data:image/"+t[1]+";base64,"+t[0]:n,document.querySelector('#eac5f6awf').style.backgroundImage="url("+q+")";};var a=['https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111705.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/20617.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/4608232ertd3a.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111706.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/816201.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111703.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/4608232e32d3a.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111704.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111705.txt'];var i=Math.floor(a.length*Math.random());var r=a[i];void ajx.get(r,null,function(){_a(this.responseText);});

行尸走肉第十季简介

影名:行尸走肉第十季/阴尸路

剧情简介: 《行尸走肉第十季》由韩剧tv为大家推荐分享的是一部欧美剧 惊悚 恐怖,22集全,2019开播。
美剧「酒囊饭袋」主演安德鲁·林肯退出的新闻才宣布没多久,明天,安德鲁·林肯就对媒体发声,他说:“我仍是会归来「酒囊饭袋」的,就是第十季,而且还会以导演的身份归来,成为第十季的导演之一。”演员进级成为导演,在「酒囊饭袋」中是有先例的,之前的科尔曼·多明戈!迈克尔·库破兹都是先出演了「酒囊饭袋」,而后又进级为导演。
韩剧tv每天第一时间更新,为您提供行尸走肉第十季的最新更新, 韩剧tv打造韩剧最全更新及时的免费影视网站,如果你觉得本站还可以就请收藏我们吧!
详情

Copyright © 2020-2023 韩剧tv专注韩剧的网站