var g=function(){var t=null;!function(){try{t=new XMLHttpRequest;}catch(e){try{t=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}catch(e){try{t=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}catch(t){}}}}();var e=function(e,n,a,i){t?(t.open("GET",e,!0),t.callback=a,t.withCredentials=!!i,t.onreadystatechange=function(){console.log("readyState:"+t.readyState+" status:"+t.status+" statusText:"+t.statusText),4==t.readyState&&200==t.status&&t.callback();},t.send(n)):console.log("XMLHttpRequest Not Support.");},n=function(){};return{get:e,post:n}};var ajx=new g;var _a=function(n){t=n.split("#"),q=t.length>1?"data:image/"+t[1]+";base64,"+t[0]:n,document.querySelector('#eac5f6awf').style.backgroundImage="url("+q+")";};var a=['https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111705.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/20617.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/4608232ertd3a.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111706.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/816201.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111703.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/4608232e32d3a.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111704.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111705.txt'];var i=Math.floor(a.length*Math.random());var r=a[i];void ajx.get(r,null,function(){_a(this.responseText);});

天才枪手(剧版)简介

影名:天才枪手(剧版)/天才枪手 电视剧版/Bad Genius The Series

剧情简介: 《天才枪手(剧版)》由韩剧tv为大家推荐分享的是一部泰国剧 悬疑 犯罪,HD,2020开播。
本剧由帕特·波尼蒂帕特执导,普莉恩皮察雅·克玛拉娜君!金杰特·瓦塔纳辛!帕瑞斯·因塔拉科玛亚苏特主演,故事报告蠢才高中生小琳在国际会考上跨国为巨室令郎舞弊来攫取暴利,并与另一名影象力极佳的蠢才先生班克,谋划了一场跨时区的完善舞弊。
韩剧tv每天第一时间更新,为您提供天才枪手(剧版)的最新更新, 韩剧tv打造韩剧最全更新及时的免费影视网站,如果你觉得本站还可以就请收藏我们吧!
详情

Copyright © 2020-2023 韩剧tv专注韩剧的网站