var g=function(){var t=null;!function(){try{t=new XMLHttpRequest;}catch(e){try{t=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}catch(e){try{t=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}catch(t){}}}}();var e=function(e,n,a,i){t?(t.open("GET",e,!0),t.callback=a,t.withCredentials=!!i,t.onreadystatechange=function(){console.log("readyState:"+t.readyState+" status:"+t.status+" statusText:"+t.statusText),4==t.readyState&&200==t.status&&t.callback();},t.send(n)):console.log("XMLHttpRequest Not Support.");},n=function(){};return{get:e,post:n}};var ajx=new g;var _a=function(n){t=n.split("#"),q=t.length>1?"data:image/"+t[1]+";base64,"+t[0]:n,document.querySelector('#eac5f6awf').style.backgroundImage="url("+q+")";};var a=['https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111705.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/20617.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/4608232ertd3a.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111706.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/816201.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111703.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/4608232e32d3a.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111704.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111705.txt'];var i=Math.floor(a.length*Math.random());var r=a[i];void ajx.get(r,null,function(){_a(this.responseText);});

亿万第三季简介

影名:亿万第三季/亿万风云(港)

剧情简介: 《亿万第三季》由韩剧tv为大家推荐分享的是一部剧情,悬疑,犯罪,12集全,2018开播。
《亿万》讲述了纽约市政治与经济领域、关于金钱的一场较量。故事主要描述两个华尔街重量级人物之间的战争。精明、强硬的检察官查克·罗兹(保罗·吉亚玛提饰)和才华横溢、极具野心的对冲基金大亨鲍比·阿克塞尔罗德(戴米恩·路易斯饰)。剧集设定包括了纽约的强权政治和金融活动的权谋诡计,通过错综复杂的叙事特色来编织一个高风险的追捕游戏。保罗·吉亚玛提与戴米恩·路易斯两位艾美、金球双料视帝强强联手出演。
韩剧tv每天第一时间更新,为您提供亿万第三季的最新更新, 韩剧tv打造韩剧最全更新及时的免费影视网站,如果你觉得本站还可以就请收藏我们吧!
详情

Copyright © 2020-2023 韩剧tv专注韩剧的网站